Naar overzicht

Openbare basisschool “De Meander” & Sporthal Emerald te Delfgauw

2
Markt
Onderwijs
Opdrachtgever
Gemeente Pijnacker-Nootdorp
Architect
N.v.t.
Opdracht
Onderzoek en rapportage Klimaatklachten
Bouwomvang
Renovatie 800 m2 - 8 lokalen en verkeersruimten en 1 sporthal
Datum adviesopdracht
Juli 2012
Oplevering van het werk
September 2012

Omschrijving van het project

In de tijdelijke school “De Meander” en de sporthal Emerald te Delfgauw zijn klachten over de ventilatie en de frisse lucht. De sporthal is voorzien van een gebalanceerde mechanische ventilatie-installatie en de basisschool is uitgerust met afzuigventilatoren in combinatie met natuurlijke toevoer via gevelroosters.

Aan Galjema B.V. is gevraagd een onderzoek te verrichten, waarbij in elk geval de volgende vragen aan de orde dienen te komen:

 • Voldoet de luchtbehandeling aan de eisen die hieraan worden gesteld in het bouwbesluit;
 • Wat is de oorzaak van de klachten over het binnenklimaat;
 • Welke maatregelen kunnen worden getroffen om de klachten te verhelpen.

Op locatie is een eerste onderzoek verricht en waar mogelijk zijn globale luchtmetingen uitgevoerd om een indruk te krijgen over de prestaties van de bestaande installaties.

De regelinstallatie is op locatie geïnventariseerd, samen met het onderhoudsbedrijf, waarbij diverse instellingen uit de regelaars zijn gehaald. Om te ervaren hoe het is in een lokaal met gebalanceerde ventilatie, met regeling op basis van het CO2-gehalte, is ook enige tijde doorgebracht in een lokaal in de naastgelegen school. De condities in het lokaal waren aangenaam en fris, terwijl het bedompt en benauwd was in een lokaal in de tijdelijke school bij een buitentemperatuur van ca. 16 °C.

Werkzaamheden Galjema B.V.

Op basis van de bevindingen van de onderzoeken en inventarisaties, de beschikbare revisietekeningen en overige ontvangen gegevens, heeft een analyse plaatsgevonden naar de mogelijke oorzaken van de klachten en zijn er verbetervoorstellen gedaan om de klachten op te lossen om te kunnen voldoen aan de gewenste binnencondities.

Globaal werden de volgende conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan:

School

In de zomer was er een warmtevraag vanuit de installaties van de scholen. Het advies was om de complete verwarmingsinstallatie ten behoeve van de scholen in de zomerperiode uit te schakelen. Dit was regeltechnisch te realiseren zonder al te ingrijpende maatregelen.

Met de bestaande ventilatie-installatie kon niet voldaan worden aan de gewenste ruimtecondities omdat:

 • Niet voldoende gevelroosters aanwezig waren;
 • De gevelroosters erg vervuild waren;
 • Geen aansluitingen gemaakt waren op de afzuigventilatoren;
 • Het geluidsniveau als gevolg van afzuigventilatoren aan de hoge kant was.

Op basis van het bovenstaande werd het aanbrengen van een gebalanceerde mechanische ventilatie-installatie geadviseerd, werkend op basis van CO2 gehalte. De installatie werd zodanig ontworpen, dat voldaan kon worden aan de huidige eisen betreffende CO2-gehalte in klaslokalen van maximaal 1.000 ppm.

Sporthal

De ketelinstallatie moet het gehele jaar door ingeschakeld zijn om het benodigde warmwater te leveren ten behoeve van de warm-tapwaterinstallatie. Het advies was om een separate kleinere ketelinstallatie aan te brengen voor de warm-tapwaterinstallatie, met een koppeling met de grote ketel.

De ventilatie-installaties functioneerden thans niet omdat:

 • Het buitenluchtaanzuigrooster erg vervuild was;
 • Het filter van de afzuiginstallatie erg vervuild was en al lang had moeten worden vervangen;
 • De toegepaste toevoerroosters in de sporthal niet geschikt waren voor hoge ruimten;
 • De toevoerroosters in de sporthal vervuild waren;
 • De afzuigroosters van de tribune vervuild waren.

Op basis van het bovenstaande adviseren wij het volgende:

 • De roosters reinigen;
 • De wijze van luchttoevoer in de sporthal aanpassen;
 • Het reinigen van het complete kanaalwerk;
 • Het compleet inregelen en meten van de ventilatie installaties na het uitvoeren van de diverse wijzigingen en het reinigen van de installatie;
 • De regelinstallaties van de verwarmings- en ventilatie-installaties compleet controleren op goede werking en instellingen.

Roy Piarelal

Projectleider/ Senior ontwerper W

06-29583210

Sluiten