Behoeften van toekomstige generaties

Duurzaam bouwen

Wat betekent duurzaamheid? In een duurzame wereld worden de behoeften van het heden zodanig ingevuld, dat het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien niet in gevaar wordt gebracht.

Ten aanzien van materiaalgebruik houdt dit in, dat door slimme keuzes in het ontwerp en materiaalgebruik de levensduur van gebouwen en materialen dient te worden verlengd. Daarnaast dient te worden gestreefd naar het zo veel mogelijk sluiten van de grondstoffenketens door uit te gaan van hergebruik en herbruikbaarheid van materialen. De milieubelasting ten gevolge van het bouwproces moet worden beperkt door de CO2-uitstoot bij zowel productie als transport te beperken. Dit noemen we “Circulair bouwen”.

Op het gebied van het energie-efficiënt ontwerpen en beheren van installaties betekent dit, op basis van de Trias Energetica, dat:

  1. In eerste instantie het energieverbruik zoveel als mogelijk moet worden beperkt door uit te gaan van energetisch slim integraal ontwerp van een gebouw met de daarin opgenomen installaties en voorzieningen.
  2. In tweede instantie ten behoeve van de energie, die nodig is voor de exploitatie van het gebouw met de daarin opgenomen installaties en voorzieningen, dient te worden uitgegaan van maximaal gebruik van energie uit onuitputtelijke bronnen, zoals wind-, water-, en zonne-energie.
  3. Tot slot voor de resterende energie, die nodig is voor de exploitatie van het gebouw met de daarin opgenomen installaties en voorzieningen, dient te worden uitgegaan van zo efficiënt mogelijk gebruik van fossiele brandstoffen.

Bij de advieswerkzaamheden voor de verschillende projecten binnen Galjema is het duurzaam en integraal ontwerpen en beheren hierin de rode draad. Bij de opstart van een project worden de duurzaamheidskansen in beeld gebracht. Een en ander uiteraard binnen de beschikbare financiële ruimte. Hierbij wordt, indien van toepassing, tevens gekeken naar de mogelijkheden van externe financiële middelen (subsidies, belastingmaatregelen, etc.).

Binnen ontwerptrajecten wordt ten behoeve van de afweging van ontwerpkeuzes door Galjema gebruik gemaakt van het softwareprogramma LCC-Vision. Hiermee kunnen snel vergelijkingen van systeemconcepten worden gemaakt op basis van levensduurkosten (TCO). Hierbij worden zowel de investeringskosten als de energie- en onderhoudskosten gedurende een nader overeen te komen beschouwingsperiode meegenomen.

Voor de beoordeling van de toepassing van duurzaamheid voor nieuwbouw en renovatie is bij Galjema kennis en ervaring beschikbaar met het werken op basis van de BREEAM-NL-beoordelingsrichtlijn. Galjema beschikt hiervoor over een eigen BREEAM-NL-expert. Door de BREEAM-NL-expert kan enerzijds in algemene zin worden geadviseerd op het gebied van duurzaamheid in projecten. Anderzijds kan de BREEAM-NL-expert adviseren bij het certificeren van gebouwen en assisteren bij de certificering door een onafhankelijke BREEAM-NL-assessor. Ervaring op dit gebied is onder andere opgedaan bij de renovatie van het Van Gogh Museum en de nieuwbouw van het nieuwe hoofdkantoor voor Vanderlande Industries te Veghel.

Daarnaast zijn door Galjema in het kader van duurzaamheid, plannen voor prestatieborging en commissioning opgesteld, inclusief de begeleiding van de uitvoering van het installatiewerk en het opstellen van specifieke gebruikershandleidingen.

Diensten van Galjema met betrekking tot duurzaam bouwen:

  1. Onderzoek duurzaamheidskansen
  2. Duurzaam en integraal ontwerp
  3. Berekening kosten gedurende levensduur (LCC)
  4. BREEAM advies
  5. Prestatieborging en commissioning
  6. Opstellen specifieke gebruikershandleidingen

Marcel Luijs

Projectleider/ Senior ontwerper W

079-2065080

Fokko Mienstra

Adviseur

079-2065080

Sluiten