Integraal ontwerpen, bouwen en beheren

Ontwerpen met BIM

Veel projecten worden ontworpen op basis van BIM, de Bouw Informatie Methode. Deze methode omvat het ontwerp van een gebouw met installaties door drie dimensionaal te tekenen en alle objecten en ruimten in het ontwerp te voorzien van de daarbij behorende data. Het ontwerp wordt integraal, samen met alle ontwerpende partijen, uitgewerkt.
Galjema is uniek door haar procesmatige aanpak van BIM installatieontwerp in het bouwproces. BIM is een proces, interactief met de andere ontwerpdisciplines. Wij hebben het BIM proces verweven met integraal bouwen, system engineering en commissioning.

 

 

Galjema werkt met open standaarden en kan communiceren met nagenoeg alle bouwkundige BIM-pakketten op basis van IFC. Wij werken daarbij zowel met Revit als met DDS-CAD.
Inmiddels zijn wij in staat om BIM op een bruikbare wijze toe te passen tot en met niveau LOD500 voor de beheer- en exploitatiefase. Dit proces van ontwerp, onderhoud en beheer van projecten noemen wij BIM Entero, een compleet pakket waarin alle BIM fasen zijn opgenomen.

Wij onderscheiden ons door de inrichting van de BIM modellen ten aanzien van de overdracht van data bij overgang naar volgende ontwerpfasen en door de wijze van overdracht van informatie naar de andere ontwerppartners. Het afstemmen van de ontwerpen en het verzamelen van data is tenslotte waar het hele BIM-model voor bedoeld is. Een must voor een soepele voortgang in het gehele BIM-proces.

Aan elk begin van een ontwerp op basis van BIM stellen wij de vraag “Wat is het doel van het BIM model en wat wil je hiermee na oplevering doen”
Dit doen we omdat alle data die in een BIM model komt, kan worden gebruikt voor de toekomst. Hierbij gaan wij te werk conform het model Informatie (Data) levering Specificatie (ILS) waarvan het principe is weergegeven in onderstaand overzicht.

 

Gebouwen vragen om onderhoud en beheer. Periodiek en planmatig onderhoud worden bepaald aan de hand van beschikbare detailinformatie van gebouwelementen. Essentiele informatie voor het onderhoud en beheer zoals de laatst uitgevoerde inspecties, garantiedatums, materiaal eigenschappen, kosten en planning worden opgenomen en gereguleerd in een DBMS (ERP/FM systeem).

Galjema kan de data uit het BIM model omzetten in databases die gebruikt kunnen worden in bijna elk willekeurig ERP/FM software pakket. De beheerder van het gebouw gebruikt dat vervolgens voor het management van zijn of haar onderhoud en beheer, de exploitatie fase.
Daarbij hebben wij als Galjema een platform ontwikkeld waarbij wij hetzelfde bieden als deze ERP software pakketten. Dit platform is het Data Base Management Systeem van BIM Entero wat dezelfde functionaliteit biedt voor onderhoud en beheer.

BIM Entero is onze totaal oplossing voor de ontwerp- en exploitatie fase van LOD 100 t/m LOD 500 waarbij de data achter de modellen centraal staan.

De verschillende fasen van het BIM proces omschrijven wij als volgt:

LOD 100, de VO fase
Zodra er een massastudie is gedaan door de architect en er een model is gecreëerd waarin de contouren van het gebouw zijn gemodelleerd en er ruimten zijn aangegeven, wordt met dit model het installatie technisch BIM model opgezet.
De installatie modelleur start met de LOD100 fase waarbij hij het PvE van de opdrachtgever verwerkt in het model. Bijvoorbeeld de opgave van de bezettingsgraad voor ventilatiehoeveelheden per soort ruimte. Dat wordt direct gekoppeld aan de ruimten die in het bouwkundige model zijn aangemaakt door de architect.
Hiermee kunnen de eerste basis berekeningen worden gemaakt zoals een warmteverlies berekening en een TO berekening.
Tevens worden ruimteclaims gedaan waarin de benodigde ruimten voor de installaties wordt weergegeven.

LOD 200, de DO fase
Aan de hand van de berekeningen en de structuur van het gebouw, welke ook steeds aangepast kan worden door de architect, wordt de hoofdstructuur van de installaties opgezet. Al dan niet door ruimte claims in het model, maar ook door de kanalen, leidingen en kabelgoten aan te geven. Het geheel wordt tevens afgestemd met het bouwteam door middel van clashcontroles, zodat het leidingwerk wordt aangepast op de constructie en mogelijkheden in de bouw
Wanneer deze hoofdtracés zijn opgezet, dan kunnen deze in het model worden berekend en kunnen de definitieve afmetingen worden vastgesteld. Deze worden gecommuniceerd met de architect zodat hij, indien nodig, aanpassingen kan doen aan zijn model. Zodra hier overeenstemming over is, kan worden gestart met de LOD 300 fase.

LOD 300, de bestek fase
In deze fase wordt de ingevoerde data definitief vastgesteld en worden de aansluitleidingen en goten naar de betreffende componenten gemodelleerd en aangesloten op het hoofdtracé. In combinatie met de bestek tekst, in STABU of in de vorm van een commissioning boek (functionele eisen waar de installaties aan moeten voldoen), is de ontwerpfase afgerond en kan de prijsvorming worden gestart.

De aanbesteding kan nu plaatsvinden op basis van de elementen die uit onze modellen kunnen worden gegenereerd. Dit is mogelijk door het consequent toevoegen van data aan de modellen in de LOD-fasen.
Hierdoor wordt door alle inschrijvers dezelfde informatie betreffende de hoeveelheden uit de modellen gebruikt, aangevuld door de inschrijver om alle installaties werkende te kunnen opleveren conform de vraagspecificaties uit het bestek of commissioning boek.

LOD 400, de uitvoeringsfase
Galjema kan in de uitvoeringsfase voor de installateur invulling geven aan het LOD 400 model. Hierbij wordt aan het LOD300 model de nodige informatie toegevoegd zoals materialisatie en de definitieve afmetingen van objecten. Ook de definitieve berekeningen worden gemaakt en het leiding- en kanaalwerk wordt hierop aangepast. Vanuit het LOD 400 model kunnen de werktekeningen en stuklijsten worden gegenereerd. Het geheel wordt tevens definitief afgestemd met het bouwteam zodat aanpassingen aan kanalen en het leidingen worden verwerkt in relatie tot de constructie.

LOD 500, de exploitatie fase
In dit model is de as built informatie beschikbaar alsmede de gegevens per object zoals, fabrikant, type, afmeting, etc.
Andere informatie voor het onderhoud en beheer zoals de laatst afgenomen inspecties, meetrapporten, garantiebewijzen, kosten etc. worden door middel van hyperlinks gekoppeld aan het IFC model.

Doordat Galjema al meer dan 10 jaar ervaring heeft met het ontwerpen in BIM, heeft Galjema de kwaliteit van het proces verbeterd. Daarbij is veel aandacht besteed aan de volgende onderdelen van het proces:

 • Het testen van het uitwisselen van de modellen met de architect als constructeur.
 • Het op een slimme manier opdelen van de bouwdelen, met behoud van de berekening van de installaties zodat de modellen voor iedereen bewerkbaar en goed in te laden zijn.
 • Het koppelen van de prestaties en functionaliteiten aan het BIM-model (ruimten gekoppeld aan data in samenhang met berekeningen). Hiermee worden de benodigde luchthoeveelheden bepaald, en berekeningen gemaakt voor warmteverlies, temperatuuroverschrijding of koellast.
 • Het maken van diverse energiesimulaties direct in het model met onder andere DDS-CAD of Riuska. Hiermee worden de optimale bouwfysische waarden van het gebouw bepaald en gekoppeld aan het model.
 • Het uitvoeren van clash-controles van onderlinge installatietechnische elementen zoals ook clash-control met overige disciplines.
 • Het genereren, optimaliseren en het beheren van assetlijsten uit de BIM modellen (data).

Documentenbeheer
Ook beheert Galjema modellen van diverse klanten voor het up-to-date houden van de betreffende gebouwen. Het bijwerken van revisie in de modellen en het genereren van nieuwe assetlijsten en updaten van de databases maken hier onderdeel van uit.
Dit vormt onderdeel van onze dienst “revisie beheer” waarbij documenten worden beheerd voor onze klanten.

Daarbij hebben wij een portal ingericht waarbij onze klanten direct bij hun modellen en 2D tekeningen kunnen benaderen.

Diensten van Galjema met betrekking tot BIM

 • Bieden van een totaaloplossing met BIM Entero
 • Inrichting BIM modellen
 • Ontwerp volgens de BIM modellering
 • Energie simulaties met BIM
 • Werktekeningen in BIM
 • Gebruik BIM in de exploitatiefase
 • Beheer van de BIM modellen
Sluiten