Integraal ontwerpen, bouwen en beheren

Ontwerpen met BIM

Veel projecten worden ontworpen op basis van BIM, de Bouw Informatie Methode. Deze methode omvat het ontwerp van een gebouw met installaties door drie dimensionaal te tekenen en alle objecten en ruimten in het ontwerp te voorzien van de daarbij behorende data. Het ontwerp wordt integraal, samen met alle ontwerpende partijen, uitgewerkt.

Galjema werkt met open standaarden en kan communiceren met nagenoeg alle bouwkundige BIM-pakketten op basis van IFC. Wij werken daarbij in basis met StabiCAD voor Revit.

Uitwerking in BIM o.b.v. IFC met StabiCAD Revit
Onze modellen voldoen standaard aan de onderstaande LOD’s (Level of Detail/Development). Met betrekking tot de basis-ILS (informatieleveringsspecificatie) merken wij op dat deze van toepassing is op aannemers en niet valt binnen de installatietechnische ontwerpscope ten aanzien van product specifieke opbouw en uitwerking van de elementen, codering – NL-SfB.

Op installatietechnisch gebied bekent dit dat de mate van uitvoerigheid van het model (LOD) nader te vergelijken is met de onderstaande gangbare definities:

PvE Programma van Eisen LOD
VO Voorlopig Ontwerp LOD 100 / 200 (Omgevingsvergunning)
DO Definitief Ontwerp LOD 200
TO (Bestekstukken) LOD 300

 

De verschillende fasen van het BIM proces omschrijven wij als volgt:

LOD 100, de VO fase
Zodra er een massastudie is gedaan door de architect en er een model is gecreëerd waarin de contouren van het gebouw zijn gemodelleerd en er ruimten zijn aangegeven, wordt met dit model het installatie technisch BIM model opgezet.
De installatie modelleur start met de LOD100 fase waarbij hij het PvE van de opdrachtgever verwerkt in het model. Bijvoorbeeld de opgave van de bezettingsgraad voor ventilatiehoeveelheden per soort ruimte. Hiermee kunnen de eerste basis berekeningen worden gemaakt zoals een warmteverlies berekening en een TO berekening.
Tevens worden ruimteclaims gedaan waarin de benodigde ruimten voor de installaties wordt weergegeven.

LOD 200, de DO fase
Aan de hand van de berekeningen en de structuur van het gebouw, welke ook steeds aangepast kan worden door de architect, wordt de hoofdstructuur van de installaties opgezet. Al dan niet door ruimte claims in het model, maar ook door de kanalen, leidingen en kabelgoten aan te geven. Het geheel wordt tevens afgestemd met het bouwteam door middel van clashcontroles, zodat het leidingwerk wordt aangepast op de constructie en mogelijkheden in de bouw
Wanneer deze hoofdtracés zijn opgezet, dan kunnen deze in het model worden berekend en kunnen de definitieve afmetingen worden vastgesteld. Deze worden gecommuniceerd met de architect zodat hij, indien nodig, aanpassingen kan doen aan zijn model. Zodra hier overeenstemming over is, kan worden gestart met de LOD 300 fase.

LOD 300, de TO-fase
In deze fase wordt de ingevoerde data definitief vastgesteld en worden de aansluitleidingen en goten naar de betreffende componenten gemodelleerd en aangesloten op het hoofdtracé. In combinatie met de bestek tekst, in STABU of in de vorm van een commissioning boek (functionele eisen waar de installaties aan moeten voldoen), is de ontwerpfase afgerond en kan de prijsvorming worden gestart.
De aanbesteding kan nu plaatsvinden op basis van de elementen die uit onze modellen kunnen worden gegenereerd. Dit is mogelijk door het consequent toevoegen van data aan de modellen in de LOD-fasen.
Hierdoor wordt door alle inschrijvers dezelfde informatie betreffende de hoeveelheden uit de modellen gebruikt, aangevuld door de inschrijver om alle installaties werkende te kunnen opleveren conform de vraagspecificaties uit het bestek of commissioning boek.

Diensten van Galjema met betrekking tot BIM:

  • Inrichting BIM modellen
  • Ontwerp volgens de BIM modellering
  • Opstellen BIM protocol
Sluiten