Veiligheid voor gebruikers en beperken van schade

Brandveiligheid

De werkgever is verantwoordelijk voor de veiligheid van het door hem in gebruik te nemen of in gebruik zijnde bouwwerk en de mensen die daarin verblijven.

Voor realisatie van een brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie dient door de opdrachtgever een zogenaamd uitgangspuntendocument (UPD – voorheen “PvE – programma van eisen”) te worden opgesteld. In dit document worden gebouwgegevens en omvang van de installaties conform de vigerende wet- en regelgeving omschreven. Veelal wordt tevens een risico-analyse in het UPD meegenomen.

Uitgaande van het door alle partijen (opdrachtgever, gebruiker, UPD-schrijver, bevoegd gezag en eventueel verzekering) ondertekende UPD worden de installaties door een projecteringsdeskundige ontworpen. Galjema is “Erkend UPD schrijver” en kan namens de opdrachtgever, rekening houdend met alle vigerende wet- en regelgeving, alle eisen met betrekking tot de brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties in een UPD vastleggen. Het UPD doet, na realisatie van de installaties, ook dienst als onderlegger voor de eventueel uit te voeren certificering. Bij wijziging van gebruiksfunctie, verbouwingen en uitbreidingen binnen het bouwwerk dient het UPD te worden aangepast. Ook kan Galjema de bestaande installatie ter plaatse opnemen en samen met de benodigde wijzigingen en aanvullingen omschrijven in een nieuw UPD.

Goede relaties zoals de Rijksgebouwendienst (Van Gogh Museum en DCA Alphen aan den Rijn), het Medisch Centrum Haaglanden (Westeinde), het Amsterdam Museum en de Vrije Universiteit Amsterdam deden reeds een beroep op Galjema voor het opstellen van programma’s van Eisen en uitgangspuntendocumenten. Voor diverse klanten werd ook het “goedkeuringstraject”, waarbij ondertekening van de PvE’s of het UPD door alle eisende en belanghebbende partijen wordt beoogd, door Galjema begeleid.

Vele malen is gebleken dat het ontwerp, de realisatie, de oplevering en de afronding met een certificering, met als onderlegger een UPD of PvE van Galjema de gehele procedure overzichtelijk en beheersbaar houdt. Hierdoor voldoet de opdrachtgever uiteindelijk aan hetgeen van hem wordt verlangd; het bieden van een veilige werkomgeving aan zijn medewerkers, het voorkomen van verlies van inventaris en het voorkomen van schade die de continuïteit van zijn bedrijf in gevaar brengt.

Diensten van Galjema met betrekking tot brandveiligheid

  • Opstellen van UPD’s voor brandmeld- en ontruimingsalarm installaties
  • Uitvoeren van brandveiligheidsscans
  • Projectering van de installaties
  • Opname van bestaande installaties
  • Begeleiding “goedkeuringstraject” van de installaties.
  • Oplevering van de installaties
Sluiten