Naar overzicht

Museum KAM Nijmegen

KAM IMG_4210-150% Verlaan&Bouwstra Arch
KAM opname 2-9-2019-150x Verlaan&Bouwstra Arch
1-IMG_2383
11-IMG_2498
27-IMG_2649
26-IMG_2648
12-IMG_2516
Vorige Volgende
Markt
Musea, Monumenten
Opdrachtgever
Provincie Gelderland
Architect
Verlaan & Bouwstra Architecten
Dhr. H. van Dijk
Bouwomvang
Renovatie en restauratie
Museum 1.530 m2
en Dienstwoning 240 m2.
Installaties
Elektrotechnische, werktuigkundige en beveiligingsinstallaties
Opdracht
Advieswerkzaamheden in verschillende fasen: VO, DO, TO, Prijsvorming en gunning, UO, Uitvoeringsbegeleiding en Nazorg
Datum adviesopdracht
September 2019
Oplevering van het werk
1Q 2023
Afbeelding afkomstig van
Verlaan & Bouwstra Architecten
WAM & Van Duren
Ten Haken

Omschrijving van het project

Museum Kam is gelegen aan de Museum Kamstraat 45 – 47 te Nijmegen. Het museum is in 1922 gebouwd in opdracht van de Rotterdamse ondernemer Gerard Marius Kam. Het gebouw is sinds 2002 een Rijksmonument. Het is ontworpen door architect Oscar Leeuw en de architectuur van het gebouw kent vele verwijzingen naar de Romeinse architectuur.

Het project omvat de restauratie en renovatie van het hoofdgebouw van het Museum met de aangrenzende dienstwoning. Daarnaast wordt als koppeling tussen het hoofdgebouw en de dienstwoning een nieuwe entree gerealiseerd, met op de begane grond aansluitend een nieuwe bibliotheek.

Werkzaamheden Galjema B.V.

Op basis van een meervoudig onderhandse aanbesteding is aan Galjema de opdracht verstrekt voor de installatietechnische advieswerkzaamheden voor de verbouwing, renovatie en uitbreiding van museum Kam.

Bij de opstart van de advieswerkzaamheden zijn door Galjema in eerste instantie, samen met de gebruiker, de definitieve ontwerpuitgangspunten (met name voor het binnenklimaat) ten behoeve van de verschillende gebruikszones in het gebouw vastgesteld. Daarnaast zijn, in samenspraak met de architect en overige adviseurs voor bouwfysica en duurzaamheid, de definitieve duurzaamheidsambities vastgesteld.

Op basis van de definitieve uitgangspunten is vervolgens door Galjema samen met Verlaan & Bouwstra architecten, ABT (bouwfysica en brandveiligheid) en WSP/Lievense (duurzaamheid) een integraal ontwerp gemaakt. Hierbij is tevens nadrukkelijk rekening gehouden met de eisen van museum Valkhof als gebruiker van het museum. Het resultaat van deze zeer nauwe samenwerking tussen alle betrekken partijen is, dat installatietechnische oplossingen op een dusdanig wijze zijn weggewerkt, dan wel zijn geïntegreerd, dat dit geen inbreuk doet aan de monumentale status van het gebouw, terwijl het binnenklimaat toch voldoet aan vooraf vastgestelde uitgangspunten.

Tijdens de inventarisatie in de VO-fase zijn de volgende duurzaamheidsmaatregelen als uitgangspunten bepaald:

  • verbetering van de bouwfysische schil naar Rc=2,0 voor de gevel en Rc=6,0 voor het dak;
  • vervanging van de bestaande daklichten (Rc=2,0 en HR++-glas);
  • vervanging van de bestaande kozijnen en glas door thermisch onderbroken kozijnen voorzien van HR++-glas;
  • verbetering van de kierdichting van de gevelopeningen en de lekdichtheid van de rest van het gebouw;
  • toepassing van een water-/water warmtepomp i.c.m. met een gesloten bodemlussensysteem;
  • toepassing van hoogrendementswarmterugwinning op de luchtbehandelingssystemen voor buitenlucht;
  • toepassing van een anticiperende regeling van de ruimtecondities o.b.v. de buitencondities;
  • toepassing van doorstroomtoestellen voor de lokale opwekking van warmtapwater;
  • toepassing van PV-panelen voor de opwekking van elektrische energie;
  • toepassing van verlichting op basis van LED-technologie, met schakeling o.b.v. daglicht en aanwezigheid.

Na gunning heeft Galjema een controlerende rol ten aanzien van de werkvoorbereidingsdocumenten en het functioneren en de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamhedening. In de nazorgfase wordt door Galjema de prestaties van de installaties bewaakt en wordt daarnaast, op basis van door de aannemer/installateurs te verstrekken rapportages, bewaakt dat het berekende energiebesparingen ook worden behaald.

 

Fokko Mienstra

Adviseur

079-2065080

Sluiten